Privacy

Privacy statement

Rinskes trampoline wil de privacy van haar patiënten en medewerkers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verwerken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de therapeut. Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet en Regelgeving

Rinskes trampoline verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat Rinskes trampoline uw gegevens alleen verzamelt voor een bepaald doel en dat Rinskes trampoline de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt.

Doel van de verwerking

Rinskes trampoline gebruikt uw gegevens om zorg aan u te kunnen verlenen. Uw gegevens worden ook gebruikt voor de afhandeling van de administratie. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Inzicht in uw gegevens

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim). Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.

Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Een dergelijke partij wordt een Verwerker genoemd. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat de Verwerker de wettelijk verplichte organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Beveiliging

Rinskes trampoline heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten en plichten

De therapeut legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in uw dossier. Indien u dit wenst, kunt u uw dossier inzien en eventueel een kopie hiervan ontvangen. Als u vindt dat gegevens in uw dossier feitelijk onjuist of onvolledig zijn, kunt u uw behandelaar vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Ook kunt u te allen tijde bij uw behandelaar een verzoek indienen om uw dossier (of delen hiervan) te laten vernietigen.

Foto-, film- en geluidsopnamen

Het is bij Rinskes trampoline niet toegestaan om anderen te filmen, te fotograferen of geluid op te nemen zonder dat zij hier toestemming voor gegeven hebben. Het maken van een selfie is wel toegestaan. Voorwaarde is dat anderen (waaronder ook de therapeut) of diens gegevens niet in beeld komen (behalve met toestemming) en dat de therapeut niet gehinderd wordt bij het uitvoeren van zijn/haar taak. Indien u het gesprek met uw therapeut wenst op te nemen, gelieve dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

Social Media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van Rinskes trampoline vindt. Wees echter wel alert op de foto’s of filmpjes die u op social media zet.

Indien deze foto’s of filmpjes binnen de praktijk van Rinskes trampoline zijn gemaakt, gelden de volgende regels:

Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel hier ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
Wees bewust van het karakter van sociale media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van Rinskes trampoline kan schaden.

Website

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.rinskestrampoline.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Rinskes trampoline zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Rinskes trampoline maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Rinskes trampoline de
bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke paginas de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Rinskes trampoline maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Rinskes trampoline kunt u een e-mail sturen naar: info@rinskestrampoline.nl